Regulament concurs

Perioada de desfășurare a concursului: 16.12.2019, ora 16:00 – 20.12.2019 , ora 14:00


Subscrisa, SC GUZU & KRAFT SRL, cu sediul în Bistrița, Str. Pietrosu, Nr. 2B, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J06/246/2005, având cod fiscal RO17364626, reprezentată legal prin Ioan Guzu, adoptăm prezentul regulament, în următoarele condiții:

Organizatorul:

Organizatorul Concursului este SC GUZU & KRAFT SRL, cu sediul în Bistrița, Str. Pietrosu, Nr. 2B, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J06/246/2005, având cod fiscal RO17364626, numit în cele ce urmează Organizatorul.

Participarea la acest Concurs implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulament), precum și obligativitatea respectării acestuia de către toți participanții.

Regulamentul, precum și detaliile Concursului, sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant prin transmiterea unui e-mail la adresa comenzi@strollers.ro, precum și prin consultarea paginii  https://www.strollers.ro/regulament-concurs-strollers  regulament pe toată perioada Concursului.

Prezentul Concurs este organizat și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea loteriilor publicitare așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului  nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare și are drept scop promovarea tuturor produselor pe care organizatorul le oferă clienților săi.

Participanților la concurs nu le este impusă în contrapartidă nicio altă cheltuială directă sau indirectă, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare.

Locul de desfășurare a Concursului:

Concursul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României.

Durata Concursului:

Concursul se va desfășura în perioada 16.12.2019, ora 16:00 – 20.12.2019 , ora 14:00, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 20 decembrie 2019. 

Condiții de participare:

La Concurs poate participa orice cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, care la data înscrierii a împlinit vârsta de 18 ani.

Nu au dreptul de a participa la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soții sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv.

Modul de desfășurare a Concursului:

LIKE & SHARE la pagina Strollers

Tag o prietena in comentariu

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modera, edita și/sau elimina orice tip de comentarii cu continut ilegal, cu conotatii obscene, defaimatoare, rasiste, xenofobe, politice, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator sau fata de orice alta persoana fizica sau juridica, si comentarii cu continut postat in scopul vanzarii anumitor produse sau care promoveaza alte concursuri, marci.

Câștigătorul extras prin tragerea la sorț va fi contactaț pe pagina de Facebook de reprezentații Organizatorului pentru validarea participării la această promoție și obținerea acordului pentru primirea premiului corespunzător și vor fi anunțați pe pagina de Facebook Strollers.

Câștigătorul va trebui să ofere date de identificare valide pentru a putea intra în posesia premiului.

Premii:

Se va alege un castigator prin Random.org. Premiul concursului este o papusa Vera https://www.strollers.ro/papusa-vera-kruselings--cutie-deluxe?search=papusa%20vera&fbclid=IwAR07QPDkjW3qB3dDib4s4Vp87NWMf4QH0i8p2-tnBK0kp6izddNsnZVxm1Y

Premiul se vor acorda, prin tragere la sorți, conform condițiilor specificate în prezentul Regulament.

Desemnarea câștigătorilor:

Se va alege un castigator prin Random.org, în data de 20 decembrie 2019, ora 14:00.

Rezultatele vor fi aduse la cunoștința participanților prin publicarea pe pagina de Facebook a organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro/.

În cazul în care câștigătorul la prima extragere nu poate fi contactat sau nu contactează reprezentanții Organizatorului în termen de 48 ore de la publicarea rezultatelor extragerii, premiul va

fi redistribuit corespunzător unui câștigător de rezervă, în ordinea în care aceștia vor fi extrași.

Condiții de acordare a premiilor:

Premiul va fi acordata Participantei castigatoare daca acesta îndeplineste toate condițiile de mai jos:

 Participantul câștigător a dat LIKE&SHARE la pagina Strollers

 Participantul câștigător a dat Tag la o prietena in comentariu

 Participantul câștigător a fost de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu

prevederile prezentului Regulament;

 Comunicarea cu Participantul câștigător a fost posibilă în termenele menționate în prezentul

Regulament;

 Participantul câștigător are vârsta de peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data înscrierii

în concurs;

Modalitatea de intrare în posesie a premiilor:

 După extragerea câștigătorului și a câștigătorului de rezervă și anunțarea acestuia pe canalele

specificate mai sus, castigatorul va primi un mesaj pe pagina de Facebook prin care li se cere

confirmarea primirii premiului.

 În cazul în care câștigătorul nu trimite un mesaj de confirmare în termen de 48 de ore, se va repeta

procedura către câștigătorul de rezervă corespunzător

Răspundere:

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei situații ce determina imposibilitatea participării la Concurs ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor online, ca de exemplu, dar fără a se limita la: neîncărcarea rețelei sau a paginilor de concurs, imposibilitatea abonării la newsletter sau a utilizării paginii de Facebook a Organizatorului, furtul adresei de e-mail, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanților obținute ca urmare a desfășurării Concursului decât în scopul enunțat clar prin prezentul Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisă. 

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi în cazul Participanților câștigători, datele colectate direct de la aceștia, precum: nume și prenume, adresa de e-mail.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele Participanților câștigători și Premiile oferite acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.

Participanții au dreptul de a solicita prin solicitare adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum și a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. În acest sens, Organizatorul garantează persoanelor fizice participante la acest Concurs următoarele drepturi conform art. 12-15 și art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date:

 dreptul de a fi informați;

 dreptul de a avea acces la date;

 dreptul de intervenție asupra datelor;

 dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

 dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul are obligația să respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Simplul refuz de a furniza aceste date, duce la imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul și astfel, de a descalifica participantul.

Modificarea Regulamentului:

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestui concurs, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare printr-un act adițional la prezentul Regulament care va fi publicat pe pagina web a Organizatorului, precum și pe pagina Facebook a acestuia, cu adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro, în conformitate cu  prevederile legale în vigoare.

Până la data unei eventuale modificări a Concursului, Organizatorul va respecta condițiile stipulate în prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru lipsa de informare a Participanților cu privire la modificările prezentului Regulament, cât timp acestea sunt afișate pe pagina web sau Facebook.

Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament.

Modificările urmează sa producă efecte la data publicării lor pe paginile de internet și Facebook ale Organizatorului, în secțiunile dedicate Concursului.

Publicarea Regulamentului:

Prezentul Regulament de participare/desfășurare poate fi consultat pe pagina de web a Organizatorului la adresa https://www.strollers.ro/regulament-concurs-strollers  regulament sau pe pagina de pe Facebook a acestuia, la adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro.

Participarea:

Participarea la Concurs implică acordul Participanților câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

Reclamații si litigii:

Orice reclamație care are legătură cu desfășurarea concursului va fi adresata în scris Organizatorului, la adresa de e-mail comenzi@strollers.ro, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data anunțării câștigătorilor.