Regulament concurs abonare newsletter

Perioada de desfășurare a concursului: 10 - 21 Iulie 2019

Subscrisa, SC GUZU & KRAFT SRL, cu sediul în Bistrița, Str. Pietrosu, Nr. 2B, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J06/246/2005, având cod fiscal RO17364626, reprezentată legal prin Ioan Guzu, adoptăm prezentul regulament, în următoarele condiții:

Organizatorul

Organizatorul Concursului este SC GUZU & KRAFT SRL, cu sediul în Bistrița, Str. Pietrosu, Nr. 2B, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J06/246/2005, având cod fiscal RO17364626, numit în cele ce urmează Organizatorul.

Participarea la acest Concurs implică acceptarea de către participanți a prevederilor prezentului regulament (denumit în continuare Regulament), precum și obligativitatea respectării acestuia de către toți participanții.

Regulamentul, precum și detaliile Concursului, sunt disponibile în mod gratuit oricărui solicitant prin transmiterea unui e-mail la adresa comenzi@strollers.ro, precum și prin consultarea paginii https://mailchi.mp/36aa254f437a/concurs-vouchere-iulie2019 pe toată perioada Concursului.

Prezentul Concurs este organizat și se desfășoară în conformitate cu prevederile legale referitoare la desfășurarea loteriilor publicitare așa cum sunt acestea reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare și are drept scop promovarea tuturor produselor pe care organizatorul le oferă clienților săi.

Participanților la concurs nu le este impusă în contrapartidă nicio altă cheltuială directă sau indirectă, conform prevederilor art. 41 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață cu modificările și completările ulterioare.

Locul de desfășurare a Concursului

Concursul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României.

Durata Concursului

Concursul se va desfășura în perioada 10 - 21 iulie 2019, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 22 iulie 2019.

Condiții de participare

La Concurs poate participa orice cetățean român cu domiciliul sau reședința în România, care la data înscrierii a împlinit vârsta de 18 ani.

Nu au dreptul de a participa la acest Concurs angajații Organizatorului, precum și soții sau rudele acestora până la gradul al II-lea inclusiv.

Modul de desfășurare a Concursului

Mecanismul Concursului se bazează pe o tragere la sorți a utilizatorilor care s-au înscris la newsletter-ul Strollers. Participanții trebuie să intre pe pagina de concurs și să își introducă adresa de email, în vederea abonării la newsletter.

Participanții vor fi incluși într-o tragere la sorți, aceeași adresă de e-mail putând participa o singură dată la tragerea la sorți ce se va desfășura după încheierea Concursului, pe data de 22 Iulie 2019, la ora 15:00.

Câștigătorii extrași prin tragerea la sorți vor fi contactați pe emailul furnizat la înscriere de reprezentații Organizatorului pentru validarea participării la această promoție și obținerea acordului pentru primirea premiului corespunzător și vor fi anunțați pe pagina de Facebook Strollers.

Câștigătorii vor trebui să ofere date de identificare valide pentru a putea intra în posesia premiului.

Premii

Premiile oferite de Organizator participanților desemnați câștigători ai Concursului în urma tragerii la sorți sunt după cum urmează (denumite în continuare în mod colectiv Premii și în mod individual Premiul):

Premiul I – Voucher în valoare de 500 de lei pe site-ul Strollers.ro

Premiul IIVoucher în valoare de 400 de lei pe site-ul Strollers.ro

Premiul IIIVoucher în valoare de 300 de lei pe site-ul Strollers.ro

Voucherele se aplică tuturor categoriilor de produse din site.

Premiile se vor acorda, prin tragere la sorți, conform condițiilor specificate în prezentul Regulament.

Desemnarea câștigătorilor

Desemnarea câștigătorilor premiilor 1, 2 și 3 se va realiza prin tragere la sorți, în data de 22 Iulie 2019, ora 15:00.

Rezultatele vor fi aduse la cunoștința participanților prin publicarea pe pagina de Facebook a organizatorului, la adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro/ și prin transmiterea unui newsletter către toți participanții la Concurs.

Tragerea la sorți se va face prin metode electronice, prin mecanismul random.org.

În urma tragerii la sorți a Premiilor, comisia de extrageri va încheia un proces verbal de desemnare a câștigătorilor.

Pentru acordarea Premiilor, în cadrul tragerii la sorți se vor desemna în ordinea extragerii 3 adrese de e-mail corespunzătoare fiecărui premiu, plus alte 3 adrese de e-mail aparținând Participanților câștigători de rezervă. Astfel, pentru fiecare premiu descris la capitolul Premii al prezentului Regulament se vor extrage 1(un) câștigător și 1(un) câștigător de rezervă.

Prima adresă de e-mail extrasă va fi câștigătoarea Premiului I, următoarele 2 adrese fiind câștigătoarele celorlalte 2 premii, în ordine crescătoare.

În cazul în care adresele de e-mail extrase câștigătoare la prima extragere nu sunt valabile sau titularii acestora nu pot fi contactați sau nu contactează reprezentanții Organizatorului în termen de 48 ore de la publicarea rezultatelor extragerii, premiile vor fi redistribuite corespunzător unor câștigători de rezervă, în ordinea în care aceștia vor fi extrași.

Acordarea premiilor

Organizatorul va contacta participantul pe adresa de e-mail selectată ca fiind câștigătoare, în ziua în care s-a efectuat tragerea la sorți, precum si pe parcursul a 48 de ore de la momentul organizării extragerii, pentru a-i furniza detalii despre modalitatea în care poate intra în posesia Premiului și despre condițiile necesare pentru acordarea Premiului conform prezentului Regulament.

În cazul în care nu se va putea intra în contact direct cu participantul câștigător prin intermediul informării electronice transmise pe adresa de e-mail câștigătoare sau în cazul în care titularul adresei de e-mail câștigătoare nu contactează reprezentanții Organizatorului în termen de 48 de ore de la momentul extragerii, atunci participantul va fi declarat necâștigător și se va trece la contactarea prin poșta electronică a participanților câștigători de rezervă, în ordinea extragerii acestora, precum și la publicarea numelor acestora pe pagina de Facebook a organizatorului cu adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro/.

Organizatorul nu poate fi ținut răspunzător în situația în care Participantul câștigător nu răspunde email-ului prin care este informat cu privire la rezultatul extragerii sau în situația în care în urma afișării rezultatelor extragerii pe pagina de Facebook a organizatorului cu adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro/ nu contactează reprezentații Organizatorului pe adresa de e-mail comenzi@strollers.ro în termenele menționate în prezentul Regulament.

Dacă participantul câștigător nu îndeplinește condițiile de participare/acordare a premiilor, este descalificat, sau în cazul în care refuză să intre în posesia premiului, în termen de 48 de ore de la desemnarea câștigătorilor inițiali, Organizatorul va acorda premiul Participanților câștigători de rezerva, în ordinea extragerii, conform procedurii de acordare descrise în prezentul Regulament.

Activitatea de contactare a Participanților câștigători de rezervă va dura pana la data de 24 Iulie 2019, conform procedurii de acordare descrise în prezentul Regulament.

Participantul câștigător consimte ca numele său și Premiul acordat să fie făcute publice:

în conformitate cu prevederile O.G. 99/2000 art. 42 (2).

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii.

Condiții de acordare a premiilor 

Premiile vor fi acordate Participanților câștigători daca aceștia îndeplinesc toate condițiile de mai jos:

 • Participantul câștigător s-a abonat la newsletter-ul Strollers.ro pe pagina web având adresa https://mailchi.mp/36aa254f437a/concurs-vouchere-iulie2019 cu o adresă de e-mail valabilă, în perioada de desfășurare a Concursului.

 • Participantul câștigător nu a fost declarat descalificat, ca urmare a nerespectării prezentului Regulament;

 • Participantul câștigător a fost de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

 • Comunicarea cu Participantul câștigător a fost posibilă în termenele menționate în prezentul Regulament;

 • Participantul câștigător are vârsta de peste 18 ani și capacitate deplină de exercițiu la data înscrierii în concurs;

Un Participant poate fi desemnat câștigător al unui singur Premiu, dintre premiile 1, 2 sau 3, indiferent de numărul de adrese de e-mail cu care a participat la Concurs.

Modalitatea de intrare în posesie a premiilor 

 • După extragerea câștigătorilor și a câștigătorilor de rezervă și anunțarea acestora pe canalele specificate mai sus, cei 3 câștigători vor primi un email prin care li se cere confirmarea primirii premiului.

 • În cazul în care câștigătorul nu trimite un email de confirmare în termen de 48 de ore, se va repeta procedura către câștigătorul de rezervă corespunzător

 • Comunicarea se va realiza pe email, organizatorul va trimite email-uri către adresele de email specificate de către fiecare participant în formularul de înscriere.

Răspundere

Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul oricărei situații ce determina imposibilitatea participării la Concurs ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor online, ca de exemplu, dar fără a se limita la: neîncărcarea rețelei sau a paginilor de concurs, imposibilitatea abonării la newsletter sau a utilizării paginii de Facebook a Organizatorului, furtul adresei de e-mail, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajează să nu folosească datele personale ale Participanților obținute ca urmare a desfășurării Concursului decât în scopul enunțat clar prin prezentul Regulament, o utilizare în orice alt scop nefiind permisă.

Datele personale prelucrate de Organizator vor fi în cazul Participanților câștigători, datele colectate direct de la aceștia, precum: nume și prenume, adresa de e-mail. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele Participanților câștigători și Premiile oferite acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.

Participanții au dreptul de a solicita prin solicitare adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001, precum și a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. În acest sens, Organizatorul garantează persoanelor fizice participante la acest Concurs următoarele drepturi conform art. 12-15 și art.18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date:

 • dreptul de a fi informați;

 • dreptul de a avea acces la date;

 • dreptul de intervenție asupra datelor;

 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;

 • dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul are obligația să respecte prevederile Legii 677/2001 referitoare la protecția persoanelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Simplul refuz de a furniza aceste date, duce la imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul și astfel, de a descalifica participantul.

Modificarea Regulamentului

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a suspenda/întrerupe/prelungi oricând desfășurarea acestui concurs, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunoștința publicului înainte de data la care va intra în vigoare printr-un act adițional la prezentul Regulament care va fi publicat pe pagina web a Organizatorului, precum și pe pagina Facebook a acestuia, cu adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Până la data unei eventuale modificări a Concursului, Organizatorul va respecta condițiile stipulate în prezentul Regulament.

Organizatorul nu își asuma niciun fel de răspundere pentru lipsa de informare a Participanților cu privire la modificările prezentului Regulament, cât timp acestea sunt afișate pe pagina web sau Facebook.

Orice modificare adusă prezentului Regulament va face parte integrantă din acest Regulament. Modificările urmează sa producă efecte la data publicării lor pe paginile de internet și Facebook ale Organizatorului, în secțiunile dedicate Concursului.

Publicarea Regulamentului

Prezentul Regulament de participare/desfășurare poate fi consultat pe pagina de web a Organizatorului la adresa https://mailchi.mp/36aa254f437a/concurs-vouchere-iulie2019 sau pe pagina de pe Facebook a acestuia, la adresa https://www.facebook.com/Strollers.ro.

Participarea

Participarea la Concurs implică acordul Participanților câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

Reclamații si litigii

Orice reclamație care are legătură cu desfășurarea concursului va fi adresata în scris Organizatorului, la adresa de e-mail comenzi@strollers.ro, în termen de maxim 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data anunțării câștigătorilor